مقایسه ی تاثیر 8 هفته تمرینات تناوبی و مصرف مکمل ویتامین D بر سطوح پلاسمایی دی پپتیدیل پپتیداز 4(DPP4) ، پروتئین متصل شونده به رتینول 4 (RBP4) و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به اضافه وزن

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف از مطالعه ی حاضر بررسی مقایسه ای تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی و مصرف ویتامین D بر سطوح پلاسمایی DPP4 وRBP4  و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به اضافه وزن بود. مواد و روش ها: 40 خانم دارای اضافه وزن با میانگین سنی 4/15±39/92 سال و شاخص توده ی بدنی (BMI) 0/70±28/25کیلوگرم بر مترمربع به صورت هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در چهار گروه تمرینات تناوبی، مصرف ویتامین D، تمرینات تناوبی همراه با مصرف ویتامین D و شاهد قرار گرفتند. در ابتدا، نمونه ی خون ناشتا جهت اندازه گیری فاکتورهای مورد نظر جمع آوری گردید. سپس برنامه ی تمرین تناوبی شامل وهله های 30 ثانیه ای دویدن با حداکثر سرعت و با 1/5 دقیقه استراحت فعال بین هر وهله به مدت 8 هفته وهله های دویدن (از 6 وهله در هفته اول تا 12 وهله در هفته آخر افزایش یافت) در هر گروه اجرا شد. شرکت کنندگان در گروه مصرف ویتامین  Dو تمرین تناوبی به همراه مصرف ویتامین D، به صورت هفتگی و به مدت 8 هفته مکمل مورد نظر را دریافت کردند. به منظور مقایسه متغیرها در هر گروه، از آزمون t همبسته و برای مقایسه بین گروه ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: پس از 8 هفته تمرین تناوبی و مصرف مکمل ویتامینD ، سطوح DPP4، RBP4، گلوکز ناشتا، انسولین و مقاومت به انسولین در هر سه گروه آزمون به طور معنا داری کاهش یافت (P≤0/05). نتیجه گیری: 8 هفته تمرین تناوبی و مصرف مکمل ویتامین D به واسطه ی کاهش سطوح DPP4، RBP4، گلوکز ناشتا، انسولین و مقاومت به انسولین می تواند در کاهش عوامل خطرزای بیماری های ناشی از اضافه وزن از جمله دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی عروقی در افراد مبتلا مفید باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028359 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.