تاثیر مکمل یاری زنجبیل به تنهایی و همراه با تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر شاخص های تن سنجی و سطوح آیریزین سرم در مردان چاق

پیام:
چکیده:
مقدمه

چاقی یک عامل بسیار مهم در بسیاری از بیماری های مزمن می باشد. از جمله راه های کنترل وزن و چاقی انجام فعالیت بدنی منظم و استفاده از برخی گیاهان دارویی است. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین تاثیر مکمل یاری زنجبیل به تنهایی و همراه با تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر شاخص های تن سنجی و سطوح آیریزین سرم در مردان چاق انجام گرفت. مواد و روش ها: 64 مرد چاق در سنین20 تا 35 سال به طور تصادفی در 4 گروه (گروه دریافت کننده ی 1) مکمل زنجبیل، 2) مکمل زنجبیل+ تمرین، 3) تمرین+ دارونما و 4) دارونما) به مدت 10 هفته مورد مطالعه قرار گرفتند: افراد در گروه های دریافت کننده ی زنجبیل و زنجبیل+ تمرین، روزانه سه عدد کپسول 1 گرمی زنجبیل و افراد در گروه تمرین+ دارونما و گروه دارونما روزانه به مقدار مشابه کپسول دارونما (حاوی یک گرم نشاسته) به همراه هر وعده غذایی دریافت کردند. افراد در گروه زنجبیل+ تمرین و تمرین+ دارونما، در یک پروتکل تمرینی HIIT به مدت 10 هفته شرکت کردند. داده های مربوط به اندازه گیری های تن سنجی، سطوح آیریزین سرم و دریافت غذایی در ابتدا و انتهای مطالعه جمع آوری شد. یافته ها: مداخله ی زنجبیل به تنهایی موجب کاهش معنادار درون گروهی درصد چربی بدن شد (P=0/001). در گروه های زنجبیل+ تمرین و تمرین+ دارونما کاهش معنادار شاخص های تن سنجی شامل وزن، درصد چربی بدن، دور کمر، نسبت دور کمر به قد، نسبت به گروه دارونما مشاهده گردید (P<0/05). تفاوت معناداری در سطوح سرمی آیریزین در هیچ کدام از گروه های مورد مطالعه در پایان مداخلات مشاهده نشد (P>0/05). نتیجه گیری: تمرینات HIITبه تنهایی و همراه با زنجبیل در بهبود شاخص های تن سنجی موثر بودند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028360 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!