بررسی اثر تیروتوکسیکوز بر بیان ژن آنزیم های تولیدکننده ی سولفید هیدروژن در بافت چربی اپیدیدیمال موش صحرایی نر

پیام:
چکیده:
مقدمه

هورمون های تیروئیدی در تنظیم بیوسنتز سولفید هیدروژن (H2S) نقش دارند. هدف از این مطالعه، تعیین اثرات تیروتوکسیکوز بر سطح H2S و اندازه گیری بیان ژن های سیستاتیونین بتا-سنتاز (CBS)، سیستاتیونین-گاما لیاز (CSE) و 3-مرکاپتوپیرووات سولفوترانسفراز (3-MST) در بافت چربی موش صحرایی است. مواد و روش ها: موش های صحرایی نر به دو گروه شاهد (8=n) و تیروتوکسیکوز (8=n) تقسیم شدند. تیروتوکسیکوز با اضافه کردن لووتیروکسین (12 میلی گرم در لیتر) به مدت 21 روز در آب آشامیدنی ایجاد شد. سطح سرمی تری یدوتیرونین و تیروکسین تام و آزاد، و هورمون محرک تیروئیدی در روز 21 اندازه گیری شدند. سطح H2S در سرم و بافت چربی اپیدیدیمال، و همچنین بیان نسبی ژن های CBS، CSE و 3-MST در بافت چربی اپیدیدیمال، با اندازه گیری نسخه های mRNA، در هر دو گروه در روز 21 صورت گرفت. یافته ها: در گروه تیروتوکسیکوز، سطح سرمی تری یدوتیرونین و تیروکسین تام و آزاد به طور معنی داری بالاتر و سطح هورمون محرک تیروئیدی به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد بود. در گروه تیروتوکسیکوز سطح سرمی H2S (میکرومول در لیتر) (43 درصد، P<0/001) و بافت چربی اپیدیدیمال (30 درصد، P=0/044) پایین تر از گروه شاهد بود. همچنین تیروتوکسیکوز بیان  ژن CSE را کاهش (62 درصد، P<0/001) و بیان ژن CBS را افزایش (116 درصد، P=0/013) داد، اما تاثیری بر بیان ژن 3-MST در بافت چربی نداشت. نتیجه گیری: موش های صحرایی با تیروتوکسیکوز سطح پایین تری از H2S هم در سرم و هم در بافت چربی اپیدیدیمال داشتند که می تواند ناشی از کاهش بیان ژن CSE در بافت چربی باشد. کاهش سطح H2S در سرم و بافت چربی ممکن است در پاتوفیزیولوژی تیروتوکسیکوز نقش داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
92 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028361 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.