بررسی پیامدهای ساختاری احداث سد شفارود بر پوشش جنگلی حوزه آبخیز شفارود با استفاده از محاسبه سنجه های اکولوژی سیمای سرزمین

پیام:
چکیده:

پروژه های سدسازی می تواند از طریق کاهش یکپارچگی و افزایش ازهم گسیختگی منطقه بر عملکرد سیمای سرزمین تاثیر بگذارد و در پی آن ساختار محیط زیست منطقه را متاثر کند. کمی سازی این تغییرات با استفاده از سنجه ها انجام می شود و گوناگونی آنها باعث کاربرد گسترده آنها در مطالعات اکولوژیکی و حل مسائل کاربردی زیست محیطی می شود. هدف این تحقیق بررسی روند تغییرات ساختاری پوشش جنگلی در حوزه آبخیز شفارود با توجه به احداث سد شفارود است. به این منظور سه تصویر ماهواره لندست در فصل اوج رشد پوشش گیاهی متعلق به سال های 2013، 2000 و 2017 استفاده شد و تصحیح های هندسی و اتمسفری اعمال و با روش طبقه بندی حداکثر احتمال، نقشه کاربری اراضی منطقه برای هر مقطع زمانی تهیه شد. نقشه های کاربری به ترتیب دارای صحت کلی و ضریب کاپای بالاتر از 86% و 0/83 بودند. سپس تجزیه وتحلیل سنجه ها شامل مساحت کلاس (CA)، تعداد لکه، حاشیه کل، تراکم حاشیه و میانگین اندازه لکه در سطح کلاس جنگل انجام شد. نتایج بیانگر افزایش ازهم گسیختگی و نامساعد شدن شرایط زیستگاهی و جایگزینی گسترده پوشش های جنگلی با مناطق بدون پوشش است. نتایج همچنین نشان داد که کاهش تعداد لکه‏های جنگلی مابین سال های 2013 تا 2017، تخریب متمرکز در کوتاه مدت در محل احداث پروژه را ایجاد کرده، این در حالی است که هنوز ساختمان سد و نیازمندی های آن مانند دسترسی ها کامل نشده است. برای حفظ منابع طبیعی باید روند توسعه را با محدودیت ها و قابلیت های اکوسیستم از طریق مطالعات دقیق محیطی، ارزیابی و توضیح پروژه ها بر محیط زیست و ارائه روش های کاهش و جبران آثار مخرب پروژه های توسعه ای هماهنگ نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028377 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!