ارزیابی و پیش بینی خشکیدگی جنگل های بلوط زاگرس میانی (بخش لرستان) با رویکرد تغییر اقلیم

پیام:
چکیده:
پدیده خشکیدگی درختان بلوط در جنگل های زاگرس یکی از مشکلات اساسی اکوسیستم این منطقه است. در این پژوهش به ارزیابی و پیش بینی خشکیدگی جنگل های بلوط زاگرس میانی (بخش لرستان) با رویکرد تغییر اقلیم و با استفاده از شاخص های DVI، GEMI، IPVI، MSAVI2، NDVI، EVI، OSAVI، Sarvi2، SR و VHI پرداخته شد. در این راستا برای 110 نقطه از جنگل های بلوط لرستان این شاخص ها استخراج گردید و درنهایت ماتریسی به ابعاد 110×345 طی دوره 2000 تا 2016 تشکیل شد. سپس برای پیش بینی روش های فازی و شبکه عصبی ارزیابی شد و هریک که خطای کمتری داشت مبنای پیش بینی برای دوره 2017 تا 2030 قرار گرفت. همچنین به منظور شناسایی نواحی خشکیدگی از روش های تحلیل خوشه ای و ممیزی و برای بررسی نوسان ها از تحلیل طیفی بهره گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد که شاخص های خشکیدگی در بیشتر موارد از روند افزایشی برخوردار بوده است. نتایج تحلیل خوشه ای نیز نشان داد که خشکیدگی جنگل های بلوط در چهار ناحیه (فاقد خشکیدگی، با خشکیدگی نرمال، با خشکیدگی زیاد و با خشکیدگی بسیار زیاد) قابل تقسیم است. بررسی نوسان های حاکم بر نواحی خشکیدگی نیز حکایت از وجود چرخه های کوتاه مدت اغلب 2 تا 4 ساله نوسان ها بر شاخص های خشکیدگی داشت. ارزیابی شبکه عصبی و روش فازی نیز نشان داد که روش شبکه عصبی روش مناسب تری برای پیش بینی شاخص های خشکیدگی است و نتایج پیش بینی بیانگر آن است که در دوره آینده بیشتر شاخص های خشکیدگی در منطقه روند افزایشی را تجربه خواهند کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
64 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028381 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!