شناسایی و تنوع گونه ای حشرات بذرخوار لگوم های مرتعی Fabaceae)) خراسان شمالی

پیام:
چکیده:

این پژوهش به منظور شناسایی و بررسی تنوع گونه ای حشرات بذرخوار گیاهان مرتعی لگومینوز (Fabaceae) استان خراسان شمالی در طی سال های 1395-1394 با نمونه برداری های هفته ای از فروردین تا شهریور هر سال انجام و شاخص های تنوع زیستی با استفاده از نرم افزار SDR محاسبه گردید. طی این تحقیق 25 حشره بذرخوار شناسایی شد که به راسته های Hymenoptera، Coleoptera، Lepidoptera و Heteroptera تعلق داشتند. نتایج نشان داد از 4421 حشره بذرخوار جمع آوری شده، بیشترین تعداد به ترتیب از بذرهای لگوم هایAstragalus suluklensis (Frey& Sint) ، به تعداد 593 نمونه (متعلق به 10 گونه)، BoissA. macropelantus به تعداد 303 نمونه (متعلق به 7 گونه) و Bung  A. iranicus به تعداد 513 نمونه (متعلق به 4 گونه) خارج شد. زنبورهایBruchophagus mutabilis (Nikolskaya, 1952) و Fedoseev,1954))B. astragali  و سوسک Bruchidius virgatus (Fahraeus, 1839) به ترتیب با فراوانی نسبی 35/35، 9/58 و 7/05 درصد بیشترین فراوانی را در میان حشرات بذرخوار داشتند. بر اساس شاخص های تنوع گونه ای آلفا قرق سیساب، سالوک و پارک حفاظت شده ساریگل بیشترین و مناطق جاجرم و دامنه های جنوبی پارک ملی گلستان کمترین تنوع گونه ای را داشته، همچنین ارتفاعات 1200 تا 1800 متر نسبت به سایر ارتفاعات تنوع گونه ای بیشتری داشتند. در بین حشرات بذرخوار زنبورهای Bruchophagus mutabilis و B. astragaliبا80 درصد خسارت، زنبور بذرخوار  Zerova, 1992 B. dahuricus تا 45 درصد خسارت، سوسک های بذرخوار Bruchidus virgatus، B. lukjanovistsci (Ter-Minassian, 1969) و (Boheman, 1829) B. astragali تا 60 درصد خسارت و پروانه بذرخوار Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) تا بیش از 90 درصد خسارت از مخرب ترین حشرات بذرخوار بودند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
82 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028382 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!