بررسی ریخت شناسی و فراوانی سلول های خونی لاروهای سوسک شاخک بلند رزاسه Osphranteria coerulescense Redt (Coleoptera: Cerambycidae) و کرم خراط Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) دو آفت چوب خوار ایران

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سلول های خونی فاکتور مهم دفاع حشره در برابر عوامل بیگانه مانند قارچ ها، باکتری ها، یا ذرات سموم هستند. مطالعه مرفولوژی سلول های خونی و فراوانی آنها به عنوان اولین گام در شناخت ویژگی های دفاع سلولی حشرات ضروریست. در این تحقیق، انواع سلول های خونی و جمعیت آنها در همولنف لارو سوسک شاخک بلند رزاسه  Osphranteria coerulescenseو کرم خراطZeuzera pyrina بررسی شد. چهار نوع هموسیت شامل پروهموسیت، پلاسموتوسیت، گرانولوسیت و اونوسیتویید در همولنف هر دو آفت شناسایی شدند. اسفرولوسیت ها در همولنف کرم خراط مشاهده شدند. پدوسیت ها (نوعی پلاسموتوسیت) در لاروهای سن دوم و سوم سوسک شاخک بلند رزاسه وجود داشتند. پروهموسیت ها به عنوان سلول های بنیادی، سلول هایی کوچک بوده و اغلب مدور با هسته مرکزی مشاهده شدند. پلاسموتوسیت ها ظاهر چندشکلی داشته و به همراه گرانولوسیت ها فراوان ترین سلول های همولنف سوسک شاخک بلند رزاسه و کرم خراط بودند. گرانولوسیت ها دارای اندازه های متغیر و اغلب کروی یا تخم مرغی شکل با هسته درشت بودند و بیشترین فراوانی را در لاروهای سنین بالای کرم خراط داشتند. اونوسیتوییدها نیز به صورت سلول هایی کوچک تا متوسط و تخم مرغی شکل با هسته جانبی مشاهده شدند. اسفرولوسیت ها معمولا سلول هایی گرد یا کشیده و بزرگ تر از گرانولوسیت ها بودند. شمارش کل سلول های خونی در مراحل مختلف لاروی هر دو حشره نشان داد که تعداد سلول ها با سن لاروی ارتباط مستقیم داشت. تعداد کل سلول ها در سن سوم سوسک شاخک بلند رزاسه و سن پنجم کرم خراط بیشتر از سایر سنین لاروی بود. با شمارش تفریقی سلول ها، فراوانی پلاسموتوسیت ها و گرانولوسیت ها در همه سنین لاروی از سایر سلول ها بیشتر بود. این یافته ها می تواند در راستای ایمنی شناسی سوسک شاخک بلند رزاسه و کرم خراط آنها موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
96 تا 106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028383 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!