ارزیابی تحمل شوری گیاه پنیرباد (Withania coagulans Dunal.) براساس برخی شاخص های ریخت شناسی و فیزیولوژیک

پیام:
چکیده:
پنیرباد یکی از گونه های گیاهی با ارزش اقتصادی بالا بومی منطقه سیستان و بلوچستان است که در فضای سبز، صنایع دارو سازی و تثبیت شن های روان در مناطق کویری کاربرد دارد. شوری یکی از عامل های محدودکننده رشد و پراکنش گیاهان است. این پژوهش با هدف بررسی اثر تنش شوری (نمک های کلراید سدیم و کلراید پتاسیم) بر برخی ویژگی های ریخت شناسی و فیزیولوژیک گیاه پنیرباد انجام شد. آزمایش در قالب طرح به طورکامل تصادفی با نه تیمار و چهار تکرار به صورت گلخانه ای انجام شد. تیمارها شامل شاهد، کلراید سدیم و کلراید پتاسیم هر کدام در چهار سطح (50، 100، 150 و 200 میلی مولار) بودند. نتیجه ها نشان داد که تنش شوری بر همه ویژگی های مورد بررسی شامل مقدار پرولین، درصد نشت یونی، فلورسانس کلروفیل، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی، سطح برگ، طول ریشه و درصد بقا در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار پرولین و درصد نشت یونی به ترتیب 27/4 میکرومول بر گرم وزن تر و 56/%45 در تیمار 200 میلی مولار از کلراید سدیم و کمترین مقدار پرولین و درصد نشت یونی به ترتیب 4/1 میکرومول بر گرم وزن تر و 93/11% در شاهد مشاهده شد. ویژگی های ریخت شناسی زیر تاثیر تیمار کلراید سدیم در مقایسه با کلراید پتاسیم کاهش بیشتری نشان داد. بنابراین سطح برگ در تیمار 200 میلی مولار کلراید سدیم (45/58 سانتی مترمربع) در مقایسه با تیمار 200 میلی مولار کلراید پتاسیم (70/69 سانتی مترمربع) کاهش یافت. هم چنین با افزایش تنش شوری، نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی افزایش یافت. بیشترین نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی (01/1) در تیمار 200 میلی مولار کلراید سدیم بود. یافته ها نشان داد تحمل گیاه پنیرباد به شوری تا 100 میلی مولار می باشد، به طوری که با افزایش نمک به 200 میلی مولار، درصد بقا نسبت به شاهد 38/70% کاهش یافت. بنابراین، بر اساس نتیجه های به دست آمده از این پژوهش، می توان از این گیاه افزون بر فضای سبز، در مناطق با شوری متوسط نیز استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028400 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!