بررسی کارایی داده بارش TRMM در ارزیابی خسارت ناشی از باران بر مزارع برنج استان گیلان

پیام:
چکیده:

آگاهی از میزان دقیق و تغییرات زمانی و مکانی باران در هر منطقه می تواند در مدیریت بخش کشاورزی بویژه در ارتباط با بیمه محصولات کشاورزی، مفید باشد. گیاه برنج به عنوان یکی از مهمترین محصولات استراتژیکی در کشور محسوب می شود. در شرایط حاضر برآورد خسارت وارد به اراضی شالیزاری در اثر عوامل مختلف از جمله باران، از طریق روش های سنتی اندازه گیری انجام می شود.
در این تحقیق، پس از تفکیک اراضی شالیزاری در تصاویر لندست با استفاده از شاخص های طیفی و حدود آستانه ای مربوط، از داده های بارش TRMM_3B42 جهت تشخیص ارتفاع و شدت بارش در پیکسل های مربوط به این اراضی استفاده شد که این داده با نام TRMM نسخه 7 شناخته می گردد. در این پژوهش محاسبات خسارت، بر مبنای دستورالعمل تشخیص و ارزیابی خسارت زای محیطی و مدیریتی که اساس کار صندوق بیمه محصولات کشاورزی در این بخش است، صورت گرفته است.
جهت ارزیابی عملکرد داده فوق در محاسبه خسارت ناشی از باران بر مزارع برنج استان گیلان، معادله خط حاصل از رگرسیون گیری بین مقادیر محاسباتی و مشاهداتی خسارت در شهرستان ها و همچنین در تعدادی از روستاهای شهرستان رشت، بررسی گردید که نتایج حاکی از کارایی خوب این داده در تخمین خسارت ناشی از باران در سطح استان گیلان دارد؛ بطوریکه در معادله خط حاصل از رگرسون گیری بین این مقادیر در کل شهرستان های استان گیلان، ضریب همبستگی پیرسون برابر با 0.945 بدست آمد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028500 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!