ارزیابی معیارهای مقایسه در تناظریابی الگو

پیام:
چکیده:

معیارهای مقایسه نقشی اساسی در کیفیت فرآیند تناظریابی الگو در فتوگرامتری و سنجش ازدور ایفا می کنند. در این تحقیق قابلیت انواع مختلف از معیارهای مقایسه در تناظریابی انواع مختلف از تصاویر با اختلافات مختلف هندسی و رادیومتریکی ارزیابی شده است. علاوه بر این یک روش جدید برای وزن دهی درجات خاکستری در محاسبه معیارهای مقایسه برای افزایش پایداری در برابر اختلافات هندسی و رادیومتریکی معرفی شده است. روش پیشنهادی بر مبنای حاصل ضرب سه پارامتر وزنی است. دو پارامتر وزن اول بر مبنای اندازه و جهت گرادیان بوده و پارامتر وزن سوم نیز بر مبنای یک تابع گوسی دوبعدی است. روش وزن دهی پیشنهادی برای معیار ضریب همبستگی اعمال شده و معیار جدیدی با عنوان ضریب همبستگی وزن دار، WCC (Weighted Cross-Correlation)، ارائه شده است. الگوریتم های تناظریابی الگوی مورد مقایسه در این تحقیق شامل 10 الگوریتم SSD، LSSSD، NSSD، JF، Tanimto، ISD، IRV، CC، MI و WCC هستند. فرآیند ارزیابی بر روی دو دسته داده ساختگی و واقعی و برای تغییرات هندسی مختلف شامل مقیاس، دوران، تغییرمنظر، تار شدگی و تغییرات روشنایی انجام شده است. برای مقایسه عملکرد الگوریتم ها نیز از سه معیار درصد موفقیت تناظریابی، دقت مکانی و زمان تناظریابی استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمایش های انجام شده الگوریتم پیشنهادی WCC بهترین عملکرد را برای دو معیار درصد موفقیت و دقت مکانی داشته و الگوریتم ISD نیز ضعیف ترین عملکرد را دارد. ازلحاظ سرعت محاسباتی نیز الگوریتم MI کندترین الگوریتم و الگوریتم ISD نیز سریع ترین الگوریتم است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
189 -206
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028509 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!