تغییرپذیری سبک شناختی وابسته به زمینه به مستقل از زمینه در دانش‏آموزان با اضطراب ریاضی: پیگیری یک ماهه آموزش حل مسئله

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آموزش حل مسئله بر تغییرپذیری سبک‌شناختی وابسته به زمینه، به مستقل از زمینه دانش‏آموزان با اضطراب ریاضی بود. پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری یک‌ماهه بود. جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر کهره در سال تحصیلی 95-94 به تعداد 300 نفر بودند. تعداد 30 نفر به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس در گروه‏های آزمایشی و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر). از آزمون تصاویر پنهان ویتکین و همکاران (1971) و پرسشنامه اضطراب ریاضی پلیک و پارکر (1982) برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. در فرایند اجرا، گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش حل مسئله قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله ای را دریافت نکرد و به فعالیت های معمول خود ادامه دادند. برای تحلیل داده ها از نسخه 23 نرم‌افزار SPSS و از روش‏های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش حل مسئله بر تغییرپذیری سبک‌شناختی وابسته به زمینه، به مستقل از زمینه دانش آموزان با اضطراب ریاضی موثر است (001/0>P). می توان گفت که نتایج این پژوهش برای تحقیقات آینده در زمینه به‌کارگیری حل مسئله در بهبود سبک‌شناختی دانش‏آموزان با اضطراب ریاضی دارای کاربرد است.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028512 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!