نقش مدیریت مشارکتی در توانمندسازی جوامع محلی در مقابله با خشکسالی در جنوب استان کرمان

پیام:
چکیده:

هدف کلی این پژوهش، نقش مدیریت مشارکتی در توانمندسازی جوامع محلی در مقابله با خشکسالی است. جامعه ی آماری تحقیق شامل همه ی روستاییان شهرستان‏ های جیرفت و عنبرآباد در جنوب استان کرمان است (N=75819). با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 382 نفر از آن‏ها با روش نمونه‏ گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ‏ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن به وسیله ی ضریب آلفای کرونباخ تایید شد (α>0.7). تجزیه و تحلیل داده ‏ها به ‏وسیله ی نرم‏افزار SPSSwin18 انجام شد. نتایج نشان داد که خانوارهای روستایی موردمطالعه ازنظر مولفه‏ های مدیریت مشارکتی در وضعیت نامساعد و ازنظر مولفه‏ های توانمندسازی در وضعیت نسبتا مساعدی قرار دارند. همچنین، نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه ی مثبت و معنی ‏داری بین مولفه‏ های مدیریت مشارکتی با توانمندسازی وجود دارد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که 3/85 درصد از تغییرات متغیر ملاک تحقیق (توانمندسازی) توسط متغیرهای پیش‏بین تحقیق، یعنی مولفه ‏های مدیریت مشارکتی (مشارکت در هدف گذاری، مشارکت در تصمیم‏گیری، مشارکت در کاهش اثرات و مشارکت در تغییر و تحول) قابل پیش‏ بینی است. علاوه براین، نتایج تحلیل عاملی محدودیت‏های مدیریت مشارکتی دربین جوامع محلی را در عامل‏ های موانع انگیزشی و نیازسنجی، موانع اقتصادی و اعتمادی، موانع برنامه‏ریزی، موانع ارتباطی و آموزشی و موانع اطلاع‏ یابی خلاصه کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -171
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028705 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!