اثر سوپرجاذب و شرایط کم آبیاری تنظیم شده بر کیفیت انبارمانی میوه آلوی ژاپنی (Prunus salicina) رقم سانتاروزا

پیام:
چکیده:
حدود 75 درصد وسعت کشور ایران مناطق خشک و نیمه خشک است؛ بنابراین استفاده از روش های آبیاری با بازده بالا در بخش کشاورزی حائز اهمیت است. به منظور مطالعه اثر کم آبیاری تنظیم شده (RDI) و سوپرجاذب (SA) بر کیفیت انبارمانی میوه آلو ژاپنی Prunus salicina)) رقم سانتاروزا، درختان از مرحله سخت شدن هسته (7 هفته بعد از تمام گل) در شرایط سه سطح آبیاری(ETc100%، ETc 75% و ETc 50%) و چهار سطح سوپرجاذب (صفر، 100، 200 و 300 گرم، برای هر درخت)، در قالب طرح فاکتوریل (طرح پایه CRD) با سه تکرار قرار گرفتند. میوه ها پس از برداشت در مرحله رسیدن به مدت یک ماه در دمای 4 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی بالای 80 درصد نگهداری شدند. سپس برخی ویژگی های کیفی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. کم آبیاری سبب افزایش سفتی بافت میوه گردید. فلاونوئیدهای میوه نیز تحت تاثیر کم آبیاری تنظیم شده افزایش معنی داری پیدا کرد. درحالیکه سطوح کم آبیاری و غلظت های مختلف سوپرجاذب تاثیر معنی داری بر میزان SSC، TA و SSC/TA میوه ها در مقایسه با شاهد نداشتند. برهمکنش اثر تیمارهای کم آبیاری تنظیم شده و سوپرجاذب بر میزان آب میوه، فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی معنی دار بود. آب میوه در اثر تیمار کم آبیاری کاهش یافت؛ ولی تیمار سوپرجاذب به صورت معنی داری آب میوه را افزایش داد. فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه که در شرایط تنش ملایم کم آبیاری افزایش یافته بود با کاربرد سوپرجاذب به صورت معنی داری کاهش یافت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
255 -263
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028709 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!