اثر تغذیه برگی آهن و روی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه سیب ’دلبار استیوال‘

پیام:
چکیده:

در این پژوهش اثر تغذیه برگی آهن و روی بر ویژگی های کمی و کیفی میوه سیب ’دلباراستیوال‘ مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار روی درختان هشت ساله سیب ’دلباراستیوال‘ با پایه M9 تحت سیستم تربیت Y در ایستگاه تحقیقاتی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. در طول فصل رشد درختان با سه غلظت، صفر، 50 و 100 میلی گرم بر لیتر کلات آهن (Fe-EDDHA) و سه غلظت صفر، 5 و 10 میلی گرم بر لیتر سولفات روی، فاصله 30، 60 و 90 روز بعد از تمام گل محلول پاشی شدند. میوه ها بعد از برداشت به سردخانه با دمای 1±0 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 90-85 درصد منتقل و به مدت 5 ماه نگهداری شدند. نمونه ها در زمان برداشت و نیز به فاصله هر یک ماه از سردخانه خارج و از نظر خصوصیات کمی و کیفی اندازه گیری شدند. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت آهن مصرفی، میزان سفتی بافت، ویتامین ث، مواد جامد محلول، ظرفیت ضد اکسایشی و درصد ماده خشک میوه افزایش یافت. محلول پاشی روی نیز باعث افزایش مقدار ویتامین ث، مواد جامد محلول و درصد ماده خشک شد، اما میزان سفتی بافت گوشت میوه و فنول ها را کاهش داد. در مجموع می توان گفت کاربرد آهن و روی برای بهبود خصوصیات کیفی این رقم سیب مناسب بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
265 -274
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028710 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!