اثر زمان محلول پاشی اوره بر عملکرد و کیفیت میوه درختان پرتقال تامسون‏ ناول

پیام:
چکیده:

تحقیق حاضر با هدف تعیین مناسبترین زمان محلول پاشی اوره جهت بهبود کمیت و کیفیت میوه (درصد تشکیل میوه، عملکرد، اندازه میوه، ضخامت پوست میوه، اسید قابل‏تیتراسیون و مواد جامد محلول) پرتقال ’ تامسون‏ناول‘ (Citrus sinensis L. Osbeck.) طی دو سال اجرا شد. بدین منظور اوره با غلظت 5/0 درصد بر تاج درختان 20 ساله در سه زمان‏ جداگانه شامل دی، اسفند و تیر محلول پاشی شد. علاوه براین، یک تیمار محلول پاشی با آب نیز به‏عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد درختان محلول پاشی شده با اوره، صرف نظر از زمان کاربرد، غلظت نیتروژن برگ و درصد تشکیل میوه بیشتری نسبت به تیمار شاهد داشتند. علاوه براین، محلول پاشی اوره بر عملکرد و شاخص های کیفی میوه تاثیر معنی دار (P<0/05) داشته است. اثر زمان محلول پاشی اوره بر تغییرات نسبت مواد جامد محلول کل به اسید قابل‏تیتراسیون میوه (شاخص بلوغ برای برداشت) و عملکرد، کاملا وابسته به سال مورد مطالعه بود؛ به طوری که در سال اول آزمایش (سال کم محصول)، بیشترین عملکرد در زمان محلول پاشی دی و تیرماه و بیشترین مقدار شاخص بلوغ در تیمار شاهد مشاهده گردید. به هرحال، در سال دوم (سال پرمحصول) بیشترین مقدار عملکرد و شاخص بلوغ در زمان های محلول پاشی تیر و اسفندماه مشاهده شد. بنابراین، تعیین سطح و زمان کاربرد عناصر غذایی، برای تحریک فرایند فیریولوژیکی خاصی در مرکبات حائز اهمیت می باشد و به سال مورد مطالعه (پرمحصول یا کم‏محصول) بستگی دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
349 -359
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028717 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!