تاثیر محلولپاشی برگی یدات پتاسیم بر تحمل به شوری توت فرنگی

پیام:
چکیده:
در این پژوهش، تاثیر محلول پاشی برگی یدات پتاسیم (5 و50 میلی گرم بر لیتر KIO3) بر بهبود تحمل به شوری (50 میلی مولار) در گیاه توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.) در قالب طرح کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، شوری از طریق کاهش پارامترهای دخیل در انتقال الکترون فتوسنتزی شامل شارش انتقال الکترون (φEo) و فعالیت کمپلکس آزاد کننده اکسیژن (Fv/Fo) باعث افت شاخص کارآیی فتوسیستم ها (PIabs) به دلیل افزایش مقدار مالون دی آلدهید (MDA)، گردید. گیاهان تیمارشده با غلظت های پایین یدات پتاسیم (5 میلی گرم بر لیتر)، افزایش معنی دار وزن خشک برگ، پروتئین کل و قندهای محلول را در شرایط شوری نشان دادند. غلظت پایین یدات پتاسیم از طریق افزایش فنل کل و فعالیت آنزیم کاتالاز باعث بهبود فعالیت سیستم پاداکسایشی گردید. در مقایسه، تیمار 50 میلی گرم بر لیتر یدات نه تنها نتوانست باعث تخفیف تنش شوری شود بلکه خود باعث آسیب سیستم فتوسنتزی شد و فعالیت کمپلکس آزادکننده اکسیژن را کاهش داد. در نتیجه با این که غلظت 5 میلی گرم بر لیترباعث بهبود عملکرد فتوشیمیایی و فعالیت سیستم پاداکسایشی در شرایط شوری شد ولی نتایج این تحقیق برای اولین بار نشان داد که کاربرد غلظت بالای یدات باعث سمیت و کاهش عملکرد فتوشیمیایی فتوسنتز گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
361 -374
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028718 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!