ارزیابی تغییر برخی ترکیبات حاصل از تنش خشکی در ژنوتیپ های طبیعی مرکبات

پیام:
چکیده:

مرکبات اغلب در معرض خشکی های دوره ای هستند. به همین منظور، اثر تنش خشکی بر میزان برخی ترکیبات در دانهال های نوسلار 8 ژنوتیپ ناشناخته مرکبات شامل 4-2، 2-5، 2-12، 5-10، 1-10، 1-2، بکرایی و لیموآستارایی به همراه دو پایه متحمل پونسیروس (Poncirus trifoliate Raf.)و حساس راف لمون (Citrus jambhiri Lush.)مطالعه شد. این پژوهش، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در بستر کوکوپیت و ماسه (1:1) تحت شرایط گلخانه ای انجام شد. فاکتورها شامل ژنوتیپ های مرکبات و سطوح آبیاری بودند. نتایج نشان داد در شرایط تنش، پونسیروس با 298/4 میکرومول بر گرم وزن خشک برگ، بیش ترین تجمع پرولین را داشت و بیش ترین میزان تجمع مالون دی آلدهید در راف لمون با 356/9نانومول بر گرم وزن خشک برگ و کم ترین در پونسیروس با 134/4 میکرومول بر گرم وزن خشک مشاهده شد. همچنین در شرایط تنش، بیش ترین میزان قند محلول در ژنوتیپ 2-5 با 97/37میلی گرم بر گرم وزن خشک برگ و کم ترین نیز در راف لمون با 51/57میلی گرم بر گرم وزن خشک برگ گزارش شد. در شرایط تنش، راف لمون کم ترین میزان کلروفیل کل را داشت. ژنوتیپ 2-5 با 9/4 میلی گرم بر گرم وزن خشک برگ، بیش ترین و ژنوتیپ لیمو آستارایی با 4/4 میلی گرم بر گرم وزن خشک برگ، کم ترین میزان کاروتنویید کل را داشتند. بیش ترین مقدار کلسیم در شرایط تنش در پونسیروس با 57 میلی گرم بر گرم وزن خشک برگ و کم ترین در راف لمون با 32/63دیده شد. بر این اساس، پونسیروس و ژنوتیپ 2-5 به عنوان متحمل در برابر خشکی و راف لمون و لیمو آستارایی بعنوان حساس معرفی شدند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
409 -420
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028721 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!