بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیک دانهال های برگزیده مرکبات و شناسایی ژنوتیپ های متحمل

پیام:
چکیده:

جهت ارزیابی فیزیولوژیک پاسخ به تنش شوری، برخی از دانهال های مرکبات مهم موجود در کلکسیون موسسه تحقیقات مرکبات رامسر و داراب (28 ژنوتیپ) شامل ژنوتیپ های تجاری متحمل و حساس (کلئوپاترا ماندارین و ترویر سیترنج) در سه سطح، 0، 40 و 90 میلی مولار شوری به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه بررسی شدند. هشت ماه پس از جوانه زنی دانهال ها، تیمارهای شوری به مدت 12 هفته اعمال شد. در این پژوهش صفات فیزیولوژیک از جمله مقدار کلروفیل های a و b، تجمع پرولین، پراکسید شدن لیپیدها، فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز و کاتالاز، میزان پروتئین کل و عملکرد کوانتومی فتوسیستم II مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از مطالعه صفات فیزیولوژی نشان داد که تنش شوری باعث کاهش در کلروفیل های a و b، میزان پروتئین کل، عملکرد کوانتومی فتوسیستم دو، فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز و فعالیت آنزیم کاتالاز در ژنوتیپ های مورد مطالعه شد. در این مطالعه محتوای پرولین، غلظت مالون دی آلدهید و همچنین میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز تحت تنش شوری افزایش یافتند. ژنوتیپ های G8، G44 (نارنج)، G19، G25 و G42 (اترج) در صفات متعدد، از جمله محتوای کلروفیل، میزان پراکسید شدن لیپیدها، محتوای پرولین و فعالیت آنزیم ها در وضعیت بهتری قرار داشتند و به عنوان ژنوتیپ های برتر معرفی می شوند. ژنوتیپ G8 در بعضی از صفات، حتی از رقم کلئوپاترا نیز بهتر بود. می توان این ژنوتیپ ها را به عنوان متحمل یا نیمه متحمل به شوری برای پژوهش های بعدی و یا برای مقاصد کاربردی مورد توجه قرار داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
421 -433
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028722 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!