تاثیر محیط های کشت و تنظیم کننده های مختلف بر استقرار درون شیشه ای و تولید متابولیت های ثانویه گیاه Vaccinium arctostaphylos L.

پیام:
چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر نوع محیط کشت پایه و تنظیم کننده های رشد گیاهی مختلف بر استقرار و رشد ریزنمونه های قره قاط و میزان متابولیت های ثانویه در شرایط کشت درون شیشه ای انجام گردید. برای این منظور، ریزنمونه های تک گره ای و جوانه های انتهایی قره قاط از مناطق جنگلی استان اردبیل تهیه و از طریق تیمار با محلول g/l3 بنومیل، محلول H2O2 (5%) ، اتانول 70% و در نهایت محلول هیپوکلریت سدیم 2/5% با 10pH=  به مدت 12دقیقه به ترتیب ضدعفونی شدند. ریزنمونه ها روی محیط کشت های MS، AN و WPM حاوی  mg/l 0/1 NAA یا IBA و سطوح مختلف BAP، زآتین و TDZ کشت شدند. نتایج نشان داد که درصد ریزنمونه های رشد کرده و تعداد برگ در هر ریزنمونه به طور معنی داری تحت تاثیر نوع محیط کشت پایه، ترکیب هورمونی محیط کشت و اثر متقابل بین آنها قرار گرفت. تعداد برگ در هر ریزنمونه و رشد ریزنمونه ها در  محیط کشت MS به طور معنی داری بیشتر از محیط کشت های پایه AN و WPM بود. بیشترین درصد ریزنمونه های رشد کرده و تعداد برگ در هر ریزنمونه در محیط کشت پایه MS حاوی (mg/l 1/0) IBA به همراه 0/5 و 1 میلی گرم بر لیتر زآتین یا 5/0 میلی گرم بر لیتر BAP به دست آمد. همچنین از نظر میزان متابولیت های ثانویه بین تیمار های مختلف اختلاف معنی داری وجود داشت. بیشترین میزان ترکیبات آنتوسیانینی و فلاونوئید به ترتیب در محیط کشت MS حاوی 2 میلی گرم بر لیتر BAP و 1/0 میلی گرم بر لیتر IBA و MS حاوی 2 میلی گرم بر لیتر TDZ و 0/1میلی گرم بر لیتر NAA به دست آمد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
435 -448
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028723 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!