اثر تابش اشعه فرابنفش C بر برخی ترکیبات فیتوشیمیایی و فعالیت پاداکسایشی در پوست حبه انگور رقم بیدانه سفید

پیام:
چکیده:

اثر پرتو فرابنفش نوع C (UV-C) به تنهایی یا در ترکیب با دیگر تیمارها بر سنتز ترکیبات ثانویه در گیاهان، اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، اثر پرتو UV-C بر برخی ویژگی های فیتوشیمایی و فعالیت برخی آنزیم های دخیل در متابولیسم ترکیبات فنلی در انگور مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا حبه های انگور رقم بیدانهسفید در معرض پرتو UV-C در شدت های0 (شاهد)، 0/8، 1/2 و 4/2 کیلوژول بر مترمربع قرار گرفته و سپس در دمای 15 درجه سانتی گراد به مدت 6 روز نگهداری شدند. شدت های کم پرتو فرابنفش، تجمع فنل کل در پوست حبه را القا کرد. کمترین میزان فلاونوئید کل در حبه های تیمار شده با بالاترین شدتUV-C  (kJm-24/2) در روز اول مشاهده شد درحالی که حبه های تیمارشده با شدت کم UV-C (kJm-2 0/8) پس از گذشت 5 روز بیشترین میزان فلاونوئید را داشتند (0/45 میلی گرم روتین در گرم وزن تر). همچنین کاربرد تابش UV-C منجر به افزایش ظرفیت پاداکسایشی نمونه های تیمارشده در مقایسه با شاهد گردید. لازم به ذکر است پرتوتابی باUV-C  اثر معنی داری بر مقدار تانن کل پوست حبه نداشت؛ با این وجود اثر UV-C بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) در طول مدت نگهداری قابل توجه بود. UV-C فعالیت آنزیم پراکسیداز (POD) را تا اوسط مدت نگهداری کنترل کرد؛ ولی در مورد آنزیم پلی فنل اکسیداز (PPO) این رفتار وابسته به شدت UV-C بود. نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد UV-C در شدت های پایین، روش مناسبی برای افزایش میزان ترکیبات فنلی و ظرفیت پاداکسایشی انگور تازه خوری رقم بیدانهسفید در طول مدت نگهداری کوتاه می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
457 -472
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028725 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!