تاثیر یادگیری از طریق آموزش تحت وب و بازخورد بر روی توانایی یادگیری خودسازماندهی در مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر،در گام نخست به بررسی تاثیر آموزش تحت وب بر روی توانایی یادگیری خودسلزماندهی در مهارت نوشتار و سپس مقایسه بازخورد تحت وب و کلاسی بر روی توانایی یادگیری خودسازماندهی در مهارت نوشتار زبان آموزان ایرانی می پردازد. جهت دسترسی به این اهداف، یک طراحی نیمه آزمایشی برای هر دو مورد انجام شد. برای رسیدن به هدف اول، یک گروه آزمایش برای آموزش تحت وب و یک گروه گواه با آموزش غیر تحت وب تشکیل گردید. این گروه های 15 نفره زبان آموز به وسیله پرسشنامه مقیاس سنجش خودسازماندهی تحصیلی، پیش آزمون و پس آزمون شدند. در مرحله دوم این تحقیق، دو گروه آزمایشی برای دو نوع بازخورد تحت وب و کلاسی وهمچنین یک گروه گواه به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج تغییرات چشمگیری بین توانایی یادگیری خودسازماندهی در گروه آموزشی تحت وب با گروه آموزشی غیر تحت وب در تکالیف نوشتاری شان نشان داد. علاوه بر آن، نتایج تفاوت معناداری را در توانایی های خوسازماندهی درون گروهی در پیش آزمون نسبت به پس آزمون در دو گروه نشان داد. همچنین نتایج، تفاوت قابل توجهی بین توانایی های سه گروه دریافت کننده بازخورد تحت وب، دریافت کننده بازخورد کلاسی و گروه گواه که بازخوردی دریافت نکردند نشان نداد. هچنین نتایج تفاوت معناداری در توانایی های خود سازمان دهی درون گروهی سه گروه با توجه به نوع بازخورد دریافتی از پیش آزمون نسبت به پس آزمون نشان نداد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که آموزش تحت وب می تواند توانایی یادگیری خودسازماندهی فراگیران زبان در مهارت نوشتار را تحت تاثیر قرار دهد. طبق نتیجه تحقیقات، برخی موارد کاربردی برای معلمان، دانش آموزان و طراحان دوره درسی ارایه شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
35 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028847 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.