تاثیر سرمایه روان شناختی بر دلبستگی کاری با نقش واسطه گری توانمندسازی روان شناختی

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه روان شناختی بر دلبستگی کاری با نقش واسطه ای توانمندسازیروان شناختیبود. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی شمرده می شود. جامعه آماری این پژوهش همه کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه استان آذربایجان شرقی در سال 1396 بودند. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و با استفاده از جدول گرجسی و مورگان حجم نمونه 246 به دست آمد. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه دلبستگی کاری (شافیلی و همکاران، 2002)، پرسشنامه سرمایه روان شناختی (لوتانز و همکاران، 2007) و پرسشنامه توانمندسازیروان شناختی (اسپریتز، 2000)، بودند. داده های جمع آوری شده در این پژوهش توسط نرم افزار SPSS18 و با استفاده از آمار و معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد، میزان تاثیر سرمایه روان شناختی بر توانمندسازی روان شناختی (0/70)، میزان تاثیر توانمندسازی روان شناختی به عنوان متغیر میانجی بر دلبستگی کاری (0/35) و میزان تاثیر سرمایه روان شناختی بر دلبستگی کاری (0/22) می باشند و تمامی فرضیه های این پژوهش مورد تایید هستند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028879 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!