فراترکیب عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی

پیام:
چکیده:
نقش کلیدی کارآفرینی و کسب وکارهای فناورانه نوپا در روند رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها روشن است. به عنوان یک قاعده کلی، شکل گیری و عملکرد مناسب چنین کسب وکارهایی در گرو عملکرد مطلوب مقوله ای با عنوان اکوسیستم کارآفرینی معرفی می شود. ازاین رو، توجه به عوامل موجود در این اکوسیستم و تاثیرگذاری آن ها بر کسب وکارهای فناورانه نوپا، ضروری و هم سو با معانی افزایش توسعه اقتصادی و صنعتی و ایجاد مشاغل گوناگون در جوامع است. روش پژوهش حاضر برحسب هدف، بنیادی و برحسب روش گردآوری اطلاعات، فراترکیب است. همچنین جامعه آماری، مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش در مجلات Scopus و Web of Science بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات داده های ثانویه کتابخانه ای است. در فرآیند این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، ابعاد و مولفه های محتمل اکوسیستم یادشده شناسایی شد. سپس با بهره گیری از نظر خبرگان، نتایج حاصل از این روش مورد تحلیل و راستی آزمایی قرار گرفت. بر این اساس 12 مولفه سیاست گذاران، موسسه های آموزش عالی و دانشگاه ها، حمایت گران، بازارها، عوامل سازمانی، انکوباتورها، شتاب دهندگان، سرمایه گذاران، نهادها، بازیگران و ذی نفعان، فرهنگ و اجتماع، و عوامل فردی با در برداشتن 36 مفهوم در 3 بعد خرد، میانی و کلان نتیجه گیری شده است
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
141 -160
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028935 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.