تک مدسازی طولی لیزر 2 CO تپی با فشار 3atm به روش ترکیبی

پیام:
چکیده:

در این پژوهش، از پیکربندی ترکیبی برای تک مدسازی طولی یک لیزر CO2 تپی با فشار 3 atm با طول محیط فعال 14 cm بهره گرفته شده است. برای این کار، از یک لیزر پیوسته و کم فشار CO2 درون کاواکی با طول محیط فعال 120 cm  سود جسته شده است. دیده شد که تپ های گسیلیده ی سیستم در حالت بالای آستانه و هم چنین حالت زیرآستانه تا فشار 7 mbar  رفتار کاملا تک مدی از خود نشان می دهند. برای مشخصه یابی این سیستم، ویژگی های گوناگون تپ های تک مد شده در فشارها و توان های مختلف لیزر پیوسته بررسی و ارزیابی شدند. در همین راستا، فشار آستانه ی تک مدشدگی در این شرایط برای لیزر پیوسته برابر 9.5 mbar به دست آمد. نشان داده شد که در هر دو حالت بالا و زیر آستانه ی لیزر پیوسته، تپ های تک مد گسیلیده دارای دیرش زمانی و زمان خیز بیش تر و زمان برساخت کم تری نسبت به حالت چند مد هستند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029022 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!