استخراج اورانیم از محلول فروشویی سنگ معدن گچین بندرعباس با استفاده از حلال آلی آلامین 336

پیام:
چکیده:

استخراج اورانیم از محلول های سولفاتی با استفاده از آلامین 336 رقیق شده در کروزن مورد بررسی قرار گرفت. اثر زمان تماس بین فازها، غلظت سولفوریک اسید، غلظت استخراج گر، غلظت اورانیم، نسبت فاز آلی به آبی و دما مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند که استخراج اورانیم واکنشی سریع، گرمازا و خودبه خودی است. لگاریتم ثابت تعادل ظاهری واکنش استخراج برابر 5.94 محاسبه شد. مطالعات نشان داد که غلظت سولفوریک اسید اثر زیادی بر درصد استخراج اورانیم دارد. درصد استخراج با افزایش غلظت استخراج گر و نسبت فاز آلی به آبی افزایش و با افزایش غلظت اورانیم کاهش می یابد. در شرایط: غلظت 0.15 mol L-1 سولفوریک اسید، دمای 25 C ، غلظت 0.05 mol L-1  استخراج گر و نسبت فازی 1:1،  99.72% اورانیم استخراج شد. استخراج اورانیم از محلول فروشویی در شرایط بهینه ی به دست آمده انجام و حذف آهن مورد بررسی قرار گرفت. استخراج معکوس اورانیم از حلال آلی باردار شده با اورانیم با استفاده از نمک ها و اسیدهای مختلف در 4 مرحله انجام شد. اثر دما بر فرایند استخراج معکوس بررسی شد و تغییرات آنتالپی واکنش استخراج معکوس با عامل های شیمیایی گوناگون به دست آمد. با استفاده از آمونیم کربنات0.5 mol L-1 (NH4)2CO3 ، 99.87%  اورانیم در یک مرحله از فاز آلی استخراج شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -127
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029030 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!