کاربرد سوپرجاذب و مالچ بر برخی صفات گل جعفری (Tagetes erecta) تحت تناوب های آبیاری

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کمبود آب یکی از موانع مهم گسترش و توسعه فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. این روزها مواد ارگانیکی و مصنوعی جهت کاهش مصرف آب بدون کاهش کمیت و کیفیت فضای سبز می توانند به کار گرفته شوند. به منظور مطالعه اثر برخی انواع مالچ در کاهش تناوب آبیاری بر روی گیاه فصلی و محبوب جعفری در منطقه خاورمیانه، آزمایشی در طی سال های 1396-1395در شهر مشهد انجام شد. در این آزمایش، تیمارها شامل نوع مالچ (خاک معمولی به عنوان شاهد، الیاف درخت خرما، پلاستیک و سوپرجاذب) و تناوب آبیاری (3، 6 و 9 روز) بودند. برخی صفات ظاهری، زیستی، فیزیولوژیکی و بیوشیمایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سوپرجاذب توانست اکثر صفات را به طور معنی داری افزایش دهد. مالچ الیاف خرما همچنین ارتفاع گیاه، تعداد گل و وزن خشک شاخساره را بهبود بخشید. در اغلب صفات، تناوب آبیاری 3 روز یکبار در مقایسه با 6 و 9 روز یکبار افزایش معنی داری داشت اما در ارتفاع گیاه، تعداد گل و میزان فتوسنتز تفاوت معنی داری بین تناوب 3 و 9 روز یکبار مشاهده نشد. یافته ها نشان می دهد که سوپرجاذب و در مرتبه بعدی، مالچ الیاف خرما همراه با تناوب آبیاری 9 روز یکبار برای گل جعفری در مناطق خشک و نیمه خشک قابل توصیه است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
153 تا 164
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029079 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!