تاثیر سالیسیلیک اسید بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه زینتی-دارویی پریوش (Catharanthus roseus) تحت دورهای مختلف آبیاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری (I) و محلول پاشی سالیسیلیک اسید (M) بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی پریوش آزمایشی فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل دورهای آبیاری (2 (I1)، 4 (I2)، 6 (I3) و 8 (I4) روز یکبار) و دفعات مختلف محلول پاشی با 200 میلی گرم در لیتر SA (0 (M0)، 1 (M1) و 2 (M2) بار) بودند. نتایج نشان داد که در صفات مورفولوژیک، بیشترین تعداد گل (66/25)، کمترین ریزش برگ (8/3) و بیشترین وزن تر ریشه (181/1 گرم) متعلق به I2M2 است. I1M0 در صفات ارتفاع بوته (154 سانتی متر) ، تعداد برگ (36 عدد)، طول میانگره (243/9 میلی متر)، وزن تر اندام هوایی (636/8 گرم) و ماده خشک اندام هوایی (20/26 درصد) دارای بیشترین مقدار بود. بیشترین قطر گل (176/1 میلی متر)، تعداد گره در بوته (66/16)، وزن تر بوته (366/9 گرم) و ماده خشک ریشه (03/30 درصد) متعلق به I1M2 بود. در صفات فیزیولوژیک، I1M0 بیشترین مقدار کلروفیل b، کلروفیل کل و آنتوسیانین گلبرگ را داشت. بیشترین و کمترین مقدار پرولین به ترتیب متعلق به I3M2 و I2M0 بود. کمترین مقدار MDA (42/1 نانومول در هر گرم وزن تر) به I4M1 و بیشترین فعالیت SOD (IU g-1 F.W. 88) به I3M0 اختصاص داشت. فعالیت POD در تیمار I2M0 کمترین و در تیمار I4M2 بیشترین مقدار بود. در کل با توجه به وقوع آثار مخرب تنش کمبود آب در دورهای آبیاری 6 و 8 روز یکبار، کاربرد SA در این شرایط جهت بهبود رشد پریوش توصیه می شود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
165 تا 178
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029080 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!