ارزیابی شاخص های مدیریتی در گلخانه تولید گلهای زینتی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کشت های گلخانه ای با توجه به فراهم نمودن شرایط مصنوعی تولید و با خنثی کردن متغیرهای محیطی اهمیت ویژه ای در پیشبرد فرآیند توسعه کشاورزی دارند .بدیهی است برنامه ریزی مناسب در جهت توسعه این نظام تولیدی با توجه به شرایط ویژه آن، نیازمند شناخت متغیرها اثرگذار و محدودکننده است. براین اساس تحقیق حاضردر سال 1397 با هدف کلی ارزیابی شاخص های مدیریتی واحدهای گلخانه ای گلهای زینتی در استان گیلان انجام شده است. این مطالعه از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل107 واحد گلخانه ای منتخب که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده 84 نمونه انتخاب شده اند. در راستای بررسی و ارزیابی داده های آماری از روش های میانگین، انحراف استاندارد ،روش رگرسیون خطی، آزمون کولموگروف اسمیرونف وآزمون t تک نمونه ای در نرم افزار SPSS.21 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها که با استفاده از آزمون t تک نمونه ای صورت گرفت ، نشان داد که بین دانش مهارتی افراد و مدیریت بهینه واحدهای گلخانه های منتخب رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین نگرش افراد نسبت به توسعه پایدار و مدیریت بهینه واحدهای گلخانه های منتخب و نیز بین شاخص های فنی و حرفه ای مدیران و عملکرد مطلوب واحدهای گلخانه های منتخب، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
205 تا 212
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029082 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!