بررسی رشد گیاه پوششی فرانکینیا (Frankenia thymifolia) تحت تنش خشکی در بسترهای کشت و رژیمهای متفاوت آبیاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در میان مجموعه غنی از گیاهان پوششی، گیاهانی یافت میشوند که میتوانند جایگزین چمن شوند و میتوان آنها را برای جاهایی که چمن با شکست مواجه شده و یا مراقبت از آن دردسرساز بوده در نظر گرفت. گیاهان پوششی راه حلی آشکار برای این مکانها میباشند که شاخصترین این گیاهان شامل فرانکینیا، سدوم، دایکوندرا، لیزومکیا، آرنیا، آپتنیا و غیره... میباشد. هدف از انجام این مطالعه، استفاده از ضایعات آلی، کودهای بیولوژیک و سوپر پلیمرهای جاذب به منظور افزایش نگه داشت آب در خاک، تاخیر در نقطه پژمردگی دایم، کنترل تنش آبی و بهبود ظرفیت نگه داشت آب در بستر رشد گیاه فرانکینیا است. این آزمایش به منظور بررسی رشد گیاه فرانکینیا رقم تیمیفولیا تحت شرایط تنش خشکی در سال 1396 تحت شرایط خارج از گلخانه و در محیط باز صورت گرفت. انجام کلیه مراحل کاشت، انتقال و نگهداری گلدانهای حاوی گیاه مورد آزمایش در گلخانه خصوصی واقع در تقاطع بزرگراه فتح و خیابان ایران خودرو انجام پذیرفت. یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور، طراحی و اجرا گردید. فاکتور اول سه دوره آبیاری شامل 2 روز، 4 روز و 7 روز و فاکتور دوم پنج بستر کشت که شامل درصدهای متفاوتی از مواد تشکیل دهنده 1 - بستر کشت شماره یک: شامل 90 درصد خاک زراعی + 10 درصد کود پوسیده دامی، 2 - بستر کشت شماره دو: شامل 70 درصد خاک + 15 درصد کود پوسیده دامی + 15 درصد ورمی کمپوست، 3 - بستر کشت شماره سه: شامل 70 درصد خاک + 15 درصد کود پوسیده دامی+ 15 درصد ورمی کمپوست + یک گرم بر کیلوگرم سوپر جاذب استوکوزورب، 4 - بستر کشت شماره چهار: شامل 50 درصد خاک + 25 درصد کود پوسیده دامی + 25 درصد ورمی کمپوست، 5 - بستر کشت شماره پنج: شامل 50 درصد خاک + 25 درصد کود پوسیده دامی + 25 درصد ورمی کمپوست+یک گرم بر کیلوگرم سوپرجاذب می باشد. نشاهای گیاه فرانکینیا که در گلدان هایی با قطر دهانه 12 و ارتفاع 15 سانتی متر از قبل ریشه دار شده بودند، به ترتیب در پلات های مستطیلی شکل به ابعاد 30 در 30 سانتی متر و به تعداد 6 عدد نشاء در هر پلات کاشته شد. صفات مورفولوزیکی شامل طول بلندترین شاخه، تعداد کل شاخه های جانبی، وزن تر و خشک اندام هوایی، میزان پرولین موجود در گیاه، میزان آب نسبی برگ و غلظت عناصر در اندام هوایی شامل پتاسیم، فسفر، آهن و روی اندازهگیری شد. بسترهای کشت خاک از نظر pH ، EC ، کربن آلی، نیتروزن کل، نسبت C/N ، فسفر و پتاسیم قابل جذب تجزیه شد. نتایج نشان داد که برای رشد بیشتر فرانکینیا، از مخلوط 50 - 50 از خاک و مواد آلی)کود دامی پوسیده و ورمیکمپوست(به عنوان بستر کاشت استفاده شود. با استفاده از یک گرم بر کیلوگرم سوپرجاذب رطوبت در بستر کشت بالا، در مقایسه با بستر شاهد (آبیاری 2 روز)میتوان دور آبیاری را یک هفته افزایش داد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
179 تا 191
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029084 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!