لیپیدهای بازساخته در صنعت غذا و تاثیرهای فراسودمندی آن ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

لیپید های بازساخته، روغن ها و چربی های تغییر یافته برای هدف هایی ویژه کاربرد دارند و ویژگی های فیزیکی و تغذیه ای آن ها به علت تغییر در موقعیت یا نوع اسیدهای چرب تشکیل دهنده تری آسیل گلیسرول بهبود یافته است. ساختار این دسته از لیپیدها با ترکیب شدن با اسیدهای چرب جدید، بازسازی می شود. در لیپید های بازساخته، ویژگی های یگانه اسیدهای چرب تشکیل دهنده در کنار هم گردآوری شده اند تا کاربرد تغذیه ای، فناورانه یا دارویی محصول پایانی را در جهتی ویژه ارتقا بخشند. مهم ترین سازوکار به کار رفته در تهیه لیپیدهای بازساخته، فرایند استریفیه کردن داخلی است که می تواند شیمیایی یا آنزیمی باشد. چربی های بازساخته به سه روش شیمیایی، آنزیمی و ژنتیکی تهیه می شوند. در ساخت شیمیایی، کنترل توزیع اسیدهای چرب در موقعیت های ویژه بسیار کم است و واکنش به صورت تخصصی انجام نمی شود. ساخت آنزیمی در شرایط دمایی کمتری پیش می رود، واکنش های فرعی کمتری در آن اتفاق می افتد و فراورده های جانبی کمتری تولید می شود. چربی های بازساخته کاربرد های گوناگون دارند مانند تولید چربی های کم کالری، بهبود ویژگی های فیزیکوشیمیایی چربی ها از جمله پایداری اکسیداتیو، ساخت روغن های ویژه برای شاخه های مختلف صنعت مانند نانوایی، روغن سرخ کردنی و تولید جایگزین های چربی با ویژگی های تعریف شده مانند جایگزین کره کاکائو.

زبان:
فارسی
صفحات:
169 تا 180
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029113 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!