بررسی رضایتمندی بیماران بستری در بخش ارولوژی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

رضایت، یکی از وجوه سلامتی انسان است و در صورت عدم توجه به رضایت مردم، نظام بهداشتی بر خلاف رسالت خود عمل کرده است. هدف این مطالعه ارزیابی رضایتمندی بیماران بخش ارولوژی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان در نیمه دوم سال1397 به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف و ارائه راهنمایی و خدمات درمانی با کیفیت بهتر  است.

مواد و روش ها

در این مطالعه مقطعی تعداد 170 بیمار بستری در بخش ارولوژی بیمارستان شهید بهشتی همدان در نیمه دوم سال 1397 مورد بررسی قرار گرفتند، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده نرم افزار spss-16 انجام گرفت.

یافته ها

 نتایج حاصل از مطالعه نشان داد، میانگین میزان رضایت بیماران از کل خدمات ارائه شده 25/77% می باشد. این در حالی است که بیشترین رضایتمندی مربوط به خدمات پرستاری برابر با 8/80 و کمترین رضایتمندی مربوط به خدمات عمومی برابر با 6/72 است. بین متغیرهای دموگرافیک مانند سن، جنس و سطح تحصیلات با میزان رضایت مندی کل ارتباط معنی داری مشاهده شد.

نتیجه گیری

 از دیدگاه بیماران در بیمارستان شهید بهشتی همدان  همه خدمات و تسهیلاتی که ارائه می شود در حد مطلوب است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029152 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!