تحلیل آلودگی های زیست محیطی روستاهای الحاقی به کلان شهرها (مطالعه موردی: شهر مشهد)

پیام:
چکیده:

روستاهای الحاقی به کلانشهرها با آلودگی زیست محیطی متعددی مواجه اند. یکی از شایع ترین این آلودگی ها که از اهمیت بالایی برخوردار است آلودگی های مربوط به خاک، زباله و... می باشد. بر این اساس مقاله حاضر به تحلیل آلودگی های زیست محیطی روستاهای الحاقی شهر مشهد می پردازد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیل بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای ArcGIS و GeoDa استفاده شده است. جهت بررسی توزیع فضایی بیماری سالک از ضریب موران و آماره عمومی G استفاده شده و همچنین از شاخص دومتغیره موران برای سنجش خودهمبستگی بیماری سالک در اثر آلودگی های زیست محیطی استفاده شده است. جامعه آماری 10 روستای مستحیل شده به شهر مشهد هستند، نمونه ها را با استفاده از آمار شبکه بهداشت به دست آوردیم. در بین روستاهای مطالعه شده نرخ روستای سیس آباد با 2190 مورد ابتلا به بیماری، بیشترین سالک را داشته است. نتایج نشان می دهد که توزیع فضایی بیماری سالک در شهر مشهد به صورت خوشه ایاست و آماره G 5/0 به دست آمده است. در ارتباط با تحلیل خودهمبستگی فضایی بیماری سالک و آلودگی های زیست محیطی، توزیع فضایی به دست آمده از نوع خوشه ایمی باشد و ضریب موران دومتغیره 68/0 به دست آمد که بیانگر این است که بیماری سالک در مکان هایی که آلودگی زیست محیطی بالایی دارند، بیشتر است. نتایج تحقیق نشان می دهد از آنجایی که روستاهای ادغام شده در شهر مشهد بیشتر در اطراف کشف رود قرار دارند و جهت شیب مشهد نیز به سمت این رودخانه می باشد، لذا بیشترین میزان آلودگی های زیست محیطی در روستاهای مستحیل شده وجود دارد که باعث مبتلا شدن ساکنان این مناطق به بیماری سالک شده است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029703 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.