بررسی کیفی عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی

پیام:
چکیده:
پیش زمینه

 هدف این تحقیق، بررسی کیفی عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی بود.

 روش شناسی

مطالعه حاضر به شیوه کیفی، از نوع پدیدارشناسی با نمونه گیری هدفمند و به وسیله مصاحبه ژرف نگر با تعداد 16 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران انجام گرفت. تعداد دانشجویان این دانشگاه (جامعه آماری) در سال تحصیلی 17-2016 حدود 18000 نفر بود. تمام مصاحبه ها به دقت ثبت گردید، سپس تحلیل متن مصاحبه ها با روش اسمیت صورت پذیرفت. 

یافته ها

 یافته های حاصل از مصاحبه با دانشجویان شامل سه مضمون اصلی؛ انس دانشجویان با فعالیت های ورزشی، عوامل انگیزشی برای مشارکت ورزشی و موانع مشارکت ورزشی و 30 مضمون فرعی بودند. 

نتیجه گیری

 بر اساس نتایج این تحقیق، پیشنهاد می شود؛ مسئولین و مدیران فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه ها با رفع موانع مشارکت ورزشی و تقویت عوامل انگیزشی مشارکت ورزشی و انس با ورزش، راه توسعه فعالیت های فوق برنامه ورزشی برای دانشجویان را در دانشگاه ها فراهم نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
37 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029763 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!