مقایسه نیمرخ کارکردهای اجرایی کودکان با نارسایی توجه/ بیش فعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه در مقایسه با کودکان عادی: با تاکید بر عدم همبودی بین دو اختلال

پیام:
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد کارکردهای اجرایی در کودکان با اختلال نارساییتوجه/ بیشفعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه در مقایسه با کودکان عادی و با تاکید بر عدم همبودی بین دو اختلال انجام شد.

روش

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پسرویدادی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کودکان عادی، کودکان با اختلال نارساییتوجه/ بیشفعالی و کودکان با اختلال یادگیری دانشآموز دارای اختلال 24 ویژه شاغل به تحصیل در دوره ابتدایی شهر تهران تشکیل میدادند که با استفاده از روش نمونهگیری دردسترس دانشآموز دارای اختلال یادگیری ویژه بدون همبودی با اختلال 27 نارساییتوجه/ بیشفعالی بدون همبودی با اختلال یادگیری ویژه و نارساییتوجه/ بیشفعالی پس از شناسایی، ارزیابی و تشخیص؛ از نظر کارکردهای اجرایی با نرم علایم حیاتی سیستم اعصاب مرکزی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. همچنین به منظور مقایسه عملکرد گروه کودکان با اختلال نارساییتوجه/ بیشفعالی و اختلال یادگیری ویژه با دانشآموز عادی نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب و وارد پژوهش شدند. داده های گردآوری شده با روش تحلیل 28کودکان عادی تعداد واریانس چند متغیره (آزمون تعقیبی شفه) و رسم نیمرخ عملکرد گروه ها مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار بین عملکرد کودکان عادی با کودکان با اختلال نارساییتوجه/ بیشفعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه در همه کارکردهای مرتبط با کارکردهای اجرایی بود. همچنین تفاوت معناداری بین عملکرد گروه کودکان با اختلال نارساییتوجه/ بیشفعالی و گروه کودکان با اختلال یادگیری ویژه در مولفه های حافظه دیداری-فضایی، حافظه مرکب، کارکردهای اجرایی، انعطافپذیری شناختی و بازداری مشاهده شد. با این .)

نتیجه گیری

به طور کلی هر p <0/01 وجود در کارکردهای حافظه کاری و حافظه کلامی تفاوت معناداری بین این دو گروه مشاهده نشد (دو گروه کودکان با اختلال نارساییتوجه/ بیشفعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه دچار نقص در کارکردهای اجرایی هستند. با این وجود کودکان با اختلال نارساییتوجه/ بیشفعالی عملکرد ضعیفتری نسبت به کودکان با اختلال یادگیری ویژه در این کارکردها دارند

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029793 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!