مقایسه تکنیک های داده کاوی آنتروپی شانون و الگوریتم جنگل تصادفی در تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی جهرم

پیام:
چکیده:

منابع آب زیرزمینی همواره یکی از مهم ترین و مطمئن ترین منابع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک است و استحصال آب از این منابع نسبت به اقلیم های دیگر اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی در شهرستان جهرم، استان فارس با استفاده از روش های آنتروپی شانون و الگوریتم جنگل تصادفی و مقایسه ی دقت آنها می باشد. بدین منظور با توجه به اطلاعات و داده های زمین شناسی، هیدرولوژیکی، ساختاری و توپوگرافی نقشه های مورد نیاز تحقیق، در محیط ArcGIS 10.3 و SAGA با فرمت رستری تهیه شدند. سپس با استفاده از مدل آنتروپی شانون و مدل جنگل تصادفی، وزن هر یک از عوامل موثر در نرم افزار R محاسبه و در نهایت نقشه پتانسیل آب زیرزمینی تهیه شد. پس از تهیه نقشه های پتانسیل چشمه با استفاده از روش های مذکور، جهت ارزیابی نتایج از منحنی تشخیص عملکرد نسبی (ROC) استفاده گردید. سطح زیر منحنی (AUC) به دست آمده از منحنی تشخیص عملکرد نسبی، نشان دهنده ی دقت 83/90و 76/20درصد به ترتیب برای مدل های آنتروپی شانون و جنگل تصادفی می باشد. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی دقت بالای مدل آنتروپی شانون نسبت به مدل جنگل تصادفی می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029908 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.