ارزیابی روند تخریب اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و داده های اقلیمی (مطالعه موردی: استان فارس)

پیام:
چکیده:

تخریب اراضی با کاهش توان تولیدی اراضی، بقای انسان ها را در تمام مناطق به ویژه در اکوسیستم های حساس و شکننده مناطق خشک به شدت تهدید می کند. در مطالعه حاضر به منظور بررسی تخریب اراضی استان فارس، از شاخص نرمالیزه شده پوشش گیاهی ماهیانه حاصل از تصاویر سنجنده مودیس و همچنین از داده های اقلیمی موجود برای بررسی تغییرات اقلیمی در بازه زمانی 1385 تا 1396 استفاده شد. برای بررسی روند تغییرات این پارامتر ها از آنالیز روند من-کندال و شیب تخمین گر سن و برای بررسی همبستگی بین پوشش گیاهی و داده های اقلیمی از مدل همبستگی خطی استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی و داده های اقلیمی نشان داد که روند این پارامتر ها در مناطق مختلف استان فارس متفاوت است. به طوری که شاخص پوشش گیاهی، بارندگی و دما به ترتیب در حدود 22/4، 86/1و 26/4درصد از منطقه مورد مطالعه روند کاهشی را نشان داده اند. تغییرات روند بارندگی در این بازه زمانی در اکثر نقاط استان کاهشی بوده، این در حالی است که تنها 22/4درصد این منطقه با کاهش پوشش گیاهی همراه بوده است. رابطه همبستگی بین پوشش گیاهی و بارندگی در 88درصد از مساحت استان منفی بوده که کاربری غالب این مناطق جنگل و مرتع است. از طرفی دیگر عوامل اقلیمی، نظیر کاهش بارندگی و افزایش دما باعث کاهش پوشش گیاهی در این مناطق شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029909 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.