تاثیر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر برخی صفات جوانه زنی بذر دو رقم کینوا تحت تنش شوری

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی نیتروژن و فسفر بر شاخص های جوانه زنی بذر گیاه کینوا (رقم های ساجاما و تیتیکاکا) تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عامله در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در سال 1397 انجام شد. در این آزمایش، ارقام ساجاما و تیتیکاکا به عنوان فاکتور اول، چهار سطح تنش شوری شامل صفر، 4، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر به عنوان فاکتور دوم و چهار سطح کود زیستی شامل شاهد، نیتروکسین، بیوفسفر و تلفیق نیتروکسین و بیوفسفر به عنوان فاکتور سوم مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش، برخی صفات جوانه زنی شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ساقه چه، طول ریشه چه، نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه و وزن تر و خشک گیاهچه بررسی شدند. نتایج آزمایش نشان داد هر دو رقم کینوای مورد مطالعه، در مرحله جوانه زنی تحمل بالایی به شوری دارند و کاربرد کودهای زیستی توانست تحمل به شوری را در هر دو رقم افزایش دهد. به نحوی که به جز سرعت جوانه زنی در رقم ساجاما، همه صفات اندازه گیری شده در سطح شوری 4 دسی زیمنس بر متر، در هر دو رقم تحت تاثیر کودهای زیستی به طرز معنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش داشتند. نتایج همچنین نشان داد که طول ساقه‏چه، طول ریشه چه و شاخص بنیه در رقم ساجاما بیشتر از رقم تیتیکاکا بود. اما درصد و سرعت جوانه زنی در رقم تیتیکاکا بیشتر بود. در مجموع نتایج نشان داد جوانه زنی بذر رقم تیتیکاکا تحت تیمار کود زیستی بیوفسفر در سطح شوری 4 دسی زیمنس بر متر از سایر تیمارهای مورد بررسی بیشتر  بود که نشان دهنده تحمل این رقم به این سطح شوری در مرحله جوانه زنی است و از آنجایی که یکی از حساس ترین مراحل در مقابل تنش شوری، مرحله جوانه زنی است که بر استقرار و تراکم مطلوب بوته تاثیر می گذارد، رقم تیتیکاکا می تواند به عنوان رقمی امیدبخش و با پتانسیل عملکرد بالا که هم از نظر زراعی در شرایط شور عملکرد بالایی داشته باشد و هم محصول تولیدی از کیفیت بالایی برخوردار باشد و جهت کشت در مناطق خشک و شور کشور توصیه شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029911 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.