پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش WQI و روش های زمین آمار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیلوه)

پیام:
چکیده:

یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار، فراهم بودن منابع آب مناسب برای مصارف مختلف است که وضع کیفی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه مدیریت منابع آب زیرزمینی نقش مهمی در مناطق خشک و نیمه خشک بازی می کند. بررسی تغییرات مکانی شاخص کیفیت آب (WQI) زیرزمینی و تعیین مناسب ترین راهکارهای مدیریتی اهمیت ویژه ای دارد. روش های زمین آمار و نرم افزار ArcGIS می توانند در این راستا ابزار مفیدی باشند. هدف از این مقاله، پهنه بندی شاخص کیفیت آب برای مصارف مختلف شرب، کشاورزی و صنعت در حوزه آبخیز سیلوه (استان آذربایجان غربی) است. در بخش شرب پارامترهای pH, TDS, Cl, Ca, Mg, HCO3, K, Na و SO4، در بخش کشاورزی پارامترهای SSP, EC و Cl و در بخش صنعت پارامترهای pH, TDS, Cl, TH و SO4 بررسی شدند. برای انجام این مطالعه، ابتدا شاخص کیفیت آب برای 145 نقطه نمونه برداری شده محاسبه شد. سپس برای پهنه بندی شاخص کیفیت آب در بخش شرب و کشاورزی از روش زمین آمار RBF و در بخش صنعت از روش Kriging به دلیل کمترین میزان RMSE استفاده شد. نتایج نشان داد که 100درصد سطح منطقه برای مصرف شرب مناسب طبقه عالی، در بخش کشاورزی 36/94درصد سطح منطقه، طبقه عالی و 63/04درصد طبقه خوب و در بخش صنعت 16/91درصد منطقه، طبقه عالی و 83/09درصد طبقه خوب قرار دارند. بدین ترتیب با توجه به نتایج، در هیچ یک از مصارف مختلف محدودیت استفاده وجود ندارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029912 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.