ارزیابی اثر نانوذرات زینک اکساید بر مهار باکتری های بیماریزای استانداردتشکیل دهنده بیوفیلم و مقایسه آن با ایزوله های مقاوم به دارو

پیام:
چکیده:
مقدمه

داروهای سنتی غالبا به دلیل بزرگ بودن، به طور مناسبی به بافت هدف نرسیده و همین امر توجه پژوهشگران را به استفاده از نانو داروها جلب کرده است، از سویی استفاده از ترکیبات فعال زیستی بارگذاری شده بر روی نانوذرات می تواند در ارتقا اثر ضد میکروبی آن ها موثر واقع شود. در پژوهش های پیشین نشان داده شد که نانوذرات زینک اکساید-فیکوسیانین سنتز شده به روش بیولوژیک قابلیت مهار رشد و تشکیل بیوفیلم حاصل از برخی جدایه های بومی بالینی مقاوم به دارو را دارا می باشند.

مواد و روش ها

در پژوهش حاضر به جهت مقایسه، اثر این نانوذرات بر رشد و تشکیل بیوفیلم سه سویه باکتریایی بیماریزای استاندارد به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است. کنتیک رشد باکتریایی، تولید اگزوپلی ساکارید و تشکیل بیوفیلم در حضور نانو ذرات ارزیابی و به صورت میکروسکوپی آنالیز شد.

یافته های پژوهش

تیمار سویه های مورد آزمون در غلظت 2750 میکروگرم بر میلی لیتر از نانو ذره سبب ممانعت از رشد تمامی آن ها گردیده و کنتیک رشد باکتری های مورد آزمایش در طول زمان با افزایش غلظت نانوذرات کاهش یافت، هم چنین آنالیز های میکروسکوپی نشان داد که تشکیل بیوفیلم در حضور نانوذرات به مقدار قابل توجهی نسبت به نمونه های کنترل کاهش یافته است.

بحث و نتیجه گیری

در مجموع نتایج نشان داده که نانوذرات مذکور نه تنها توانایی ممانعت از گسترش بیوفیلم در سویه های مورد آزمون را داشته، بلکه می توانند با تاثیر بر رشد آن ها در کاهش قدرت بیماریزایی این سویه ها موثر باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
138 -149
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029977 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.