بررسی ارتباط میان توان انفجاری و شاخص های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی دختران والیبالیست

پیام:
چکیده:
پیش زمینه

 والیبال به عنوان رشته ورزشی که نیاز به آمادگی و مهارت جسمانی بالا اعم از توان انفجاری عضلات، چابکی و عکس العمل دارد، شناخته می شود؛ از این رو ویژگی های ترکیب بدنی و آنتروپومتریکی نقش مهمی در عملکرد ورزشی ایفا می کنند. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان شاخص های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی با توان انفجاری پایین تنه در والیبالیست های بزرگسال دختر بود. 

روش شناسی

پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود که در آن 16 دختر والیبالیست نیمه حرفه ای با میانگین سنی 34/4±1/20 و شاخص توده بدنی 42/3±09/22 به صورت داوطلبانه شرکت کردند. تمامی والیبالیست ها سابقه ی حضور در لیگ والیبال استان تهران را داشتند. ابتدا اطلاعات آزمودنی ها توسط پرسشنامه ی دموگرافیک جمع آوری و ثبت گردید. سپس ترکیب بدنی (درصد چربی،توده عضلانی،چربی احشایی) آزمودنی ها در شرایط 3 ساعت ناشتایی توسط دستگاه (OMRUN Bf511) اندازه گیری و ثبت شد. در نهایت به منظور ارزیابی توان انفجاری عضلات پایین تنه از آزمون پرش عمودی سارجنت استفاده گردید. 

یافته ها

 به منظور تجزیه تحلیل آماری از ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری (0.05 p<) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری بیانگر ارتباط مستقیم و معنی دار توده عضلانی با توان انفجاری پایین تنه (0.02P<) و ارتباط معکوس و معنی دار میان توان انفجاری و درصد چربی بود(0.05p<). همچنین بین قد و توان انفجاری پایین تنه ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده شد (0.05p<). 

نتیجه گیری

 نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که با افزایش توده عضلانی، توان انفجاری افزایش می یابد، بنابراین توده عضلانی یک فاکتور کلیدی و اثرگذار در رشته والیبال می باشد، از این رو تمرینات مقاومتی به منظور افزایش توده عضلانی به این ورزشکاران توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
157 -168
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029998 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!