مدیریت راهبردی و استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه اول تهران

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی مدیریت راهبردی و استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه اول تهران می باشد،نمونه آماری شامل 95 معلم تربیت بدنی(54 مرد و 41 زن) و ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه ارزیابی سبک رهبری سالزمن(SLSI) و برای سنجش مدیریت راهبردی منابع انسانی از پرسشنامه تعدیل شده چن و هوانگ (2009) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که میانگین نمره سبک رهبری سالزمن 31 (از 70 نمره ممکن) بود. میانگین نمرات محیط مدرسه از دیدگاه معلمان تربیت بدنی3/179 (از 280 نمره ممکن) بود. در مورد شاخص مدیریت راهبردی، شیوه ی رهبری وظیفه گرا با درصد 3/69 از کل مدیران مدارس سبک رایج بین مدیران مدارس شناخته شد. درمورد شاخص محیط مدرسه، شاخص های حمایت از دانش آموزان، وابستگی، علاقه ی حرفه ای، اجماع کاری، توانمند سازی، نو آوری، کفایت منابع و فشار کار شناخته شد ،که شاخص حمایت از دانش آموان با 71/25 در بهترین حالت وشاخص فشار کار با 49/18 در بدترین وضعیت در میان شاخص ها قرار دارند. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که همبستگی بین مدیریت راهبردی واستراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه اول شهر تهران رابطه وجود دارد، اما در سطح 05/0 pمعنی دار نیست. سایر نتایج از رابطه معنی دار بین دو متغیرجنسیت وسطح تحصیلات با سبک مدیریت راهبردی و استراتژیک و عملکرد معلمان رابطه معنی داری بین متغیرهای سابقه تدریس و سطح تحصیلات با محیط مدرسه خبر داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030061 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!