الزامات عملکردی سیستم های اطلاعات داروخانه از دیدگاه داروسازان: رویکرد کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه

رویکرد کیفی یکی از راه های استخراج الزامات سیستم از دیدگاه کاربران در مطالعه سیستم های اطلاعاتی است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناسایی الزامات عملکردی سیستم اطلاعات داروخانه از دیدگاه داروسازان با رویکرد کیفی انجام شد.

روش

مطالعه حاضر از نوع کیفی به روش تحلیل محتوای مرسوم انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند بود و 15 نفر از داروسازان شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی فارس انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند در سال 1395 جمع آوری شد. زمان جلسات مصاحبه بین 30 تا 40 دقیقه بود. داده ها هم زمان با جمع آوری بر اساس روش Lundman و Graneheim و  با استفاده از نرم افزار  MAXQDAنسخه 10 تحلیل شدند. جهت اطمینان از صحت و استحکام یافته ها از چهار معیار Guba و Lincoln استفاده شد.

نتایج

تحلیل مصاحبه ها منجر به ارائه 5 طبقه و 13 زیر طبقه شد. طبقات شامل قابلیت اصلاح و بازنگری دارو، گزارش دهی به روز و انعطاف پذیر، تعامل سیستم، یکپارچگی با سیستم پشتیبان تصمیم و دسترسی به اطلاعات بالینی بود. 

نتیجه گیری

 با توجه به نتایج مطالعه، ارزیابی سیستم ها قبل از خرید و مقایسه آن با الزامات عملکردی مورد انتظار کاربران امری ضروری است. همچنین در صورت طراحی درون سازمانی این سیستم ها به کارگیری تحلیل گران ماهر در استخراج نیازمندی های کاربران و نیز آشنا با سازمان های بهداشتی، در تیم طراحی توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
111 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030294 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.