بررسی عوامل موثر بر پذیرش خدمات سلامت همراه توسط پزشکان

پیام:
چکیده:
مقدمه

فن آوری تلفن همراه در ترکیب با تخصص های پزشکی، امکان جدیدی به نام سلامت همراه را معرفی کرده که فراهم کننده فرصت های جدیدی برای بهبود سلامت بیماران است. پذیرش پزشکان جهت استقرار خدمات سلامت همراه، عامل مهمی به شمار می رود. مطالعه حاضر عوامل موثر بر پذیرش خدمات سلامت همراه توسط پزشکان را مورد بررسی قرار داد.

روش

این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که جامعه آماری آن را پزشکان شاغل در شهرستان های شیراز و کازرون تشکیل داده اند. نمونه های مطالعه 150 نفر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایمرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، برگرفته از پرسشنامه های پژوهش های پیشین بودند که روایی و پایایی آنها مورد بررسی قرار گرفت. روش تحلیل داده ها الگوی معادلات ساختاری (SEM) بوده، که با استفاده از دو نرم افزار SPSS نسخه 23 و AMOS نسخه 21 انجام گرفت.

نتایج

تاثیر متغیرهای اضطراب تکنولوژی، سازگاری و مقاومت در برابر تغییر بر سهولت درک شده معنی دار می باشند. همچنین تاثیر متغیرهای خودکارآمدی، سازگاری، هنجار اجتماعی و مقاومت در برابر تغییر بر سودمندی درک شده معنی دار هستند، ضمنا به واسطه سودمندی و سهولت درک شده بر قصد رفتاری نیز تاثیر می گذارند. مدل نهایی پژوهش دارای شاخص های برازش مطلوب بوده است.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج مطالعه حاضر، به برنامه ریزان پیشنهاد می شود به منظور فرهنگ سازی مناسب برای استقرار خدمات سلامت همراه به وسیله پزشکان، پنج عامل ذکر شده در پژوهش که با پذیرش این سیستم ها مرتبط هستند، مورد توجه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
121 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030295 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.