بررسی زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به بخش ترمیمی کلینیک دانشکده دندانپزشکی با استفاده از رویکرد شش سیگما

پیام:
چکیده:
مقدمه

زمان انتظار یکی از عوامل موثر در رضایت مراجعین از کیفیت خدمات ارائه شده می باشد و کاهش زمان انتظار می تواند نقش مهمی در بهبود ارائه خدمات و همچنین رضایت مندی مراجعه کنندگان را به دنبال داشته باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی زمان انتظار مراجعین به بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مرجع انجام شد.

روش

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و جامعه این پژوهش، 300 بیمار مراجعه کننده به بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی بودند. این مطالعه بر روی 30 بیمار که به روش تصادفی ساده از میان مراجعین کلینیک دندانپزشکی انتخاب شدند، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، فرم ثبت زمان های اندازه گیری شده و چک لیست محقق ساخته بود برای تحلیل کیفیت فرآیند از مقیاس شش سیگما استفاده گردید. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفتند.

نتایج

بخش تشخیص بیماری های دهان با میانگین 31 دقیقه دارای بیشترین و فرآیند معاینه در بخش ترمیمی با میانگین زمان انتظار 15 دقیقه دارای کمترین زمان انتظار بود. مهم ترین عوامل موثر بر طولانی شدن زمان انتظار به ترتیب، ورود تعداد زیاد بیماران به صورت هم زمان ، کمبود مهارت و آموزش دانشجویان دندانپزشکی و کمبود کارکنان اجرایی و ادغام واحد پذیرش با صندوق با میانگین2/6، 4/4 و 4  شناخته شدند.

نتیجه گیری

 با بررسی فرآیندهای پذیرش در کلینیک دندانپزشکی و اعمال مدیریت صحیح و بهره گیری از فرآیند شش سیگما می توان نسبت به کاهش زمان انتظار و افزایش رضایت مراجعه کنندگان و ارتقای کیفیت خدمات درمانی اقدام نمود.

 

زبان:
فارسی
صفحات:
131 -139
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030296 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.