بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با تعهد سازمانی در کارکنان سازمان های پژوهشی محور

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

باتوجه به اهمیت بالقوه مدیریت دانش در مراکز تحقیقاتی به عنوان یک ابزار بهره وری برای خلق دانش و نوآوری، همچنین اهمیت انگیزه و تعهد کارکنان به عنوان عاملی مهم برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در پژوهشگران شاغل در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

روش بررسی

ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون (2003) و تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر (1979) بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS نسخه 25 و آمار توصیفی و استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد.

یافته ها

یافته ها نشان داد در مجموع بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و پژوهشگران از سطح مدیریت دانش نسبتا مطلوب و تعهد سازمانی بالایی برخوردار بودند. همچنین آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین تولید، کسب و سازماندهی دانش با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد اما بین ذخیره، انتشار و کاربرد دانش با تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود نداشت.

نتیجه گیری

سطح تعهد و انگیزش کارکنان به دلیل نقش زیرساختی آن، در پیاده سازی مدیریت دانش و افزایش بهره وری و اثربخشی سازمان اهمیت دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030554 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.