تاثیر تمرین های تای چی چوآن بر شادکامی، کیفیت خواب و فشار خون زنان سالمند

پیام:
چکیده:
مقدمه

در سال های اخیر جمعیت سالمندان رشد چشمگیری داشته و سالمندی یکی از دوران های حساس در زندگی است که سلامت افراد در آن کاهش می یابد. همچنین انجام تمرین های ورزشی نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت بیماری های این دوره دارد. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر تمرین های تای چی چوآن بر شادکامی، کیفیت خواب و فشار خون زنان سالمند انجام شد.

روش کار

این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زنان سالمند عضو کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان ورامین در سال 1397 بودند. نمونه پژوهش 60 نفر بودند که به صورت هدفمند انتخاب و سپس به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 30 نفر) جایگزین شدند. گروه مداخله 24 جلسه 45 دقیقه ای (هفته ای سه جلسه) تمرین های تای چی چوآن را آموزش دید و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. داده ها با پرسشنامه های شادکامی و کیفیت خواب جمع آوری و فشار خون با دستگاه فشارسنج عقربه ای اندازه گیری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری به کمک نرم افزار SPSS نسخه بیست و یک تحلیل شدند.

یافته ها

 بین گروه های مداخله و کنترل از نظر شادکامی، کیفیت خواب و فشار خون تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر تمرین های تای چی چوآن باعث افزایش شادکامی (F=94/212) و کاهش کیفیت خواب نامطلوب (F=17/93) و فشار خون سیستولیک (F=25/41) زنان سالمند شد (P<-/001).

نتیجه گیری

نتایج نشان داد که تمرین های تای چی چوآن باعث افزایش شادکامی و کاهش کیفیت خواب نامطلوب و فشار خون زنان سالمند شد. بنابراین توصیه می گردد که از روش مذکور به عنوان یکی از روش های ایمن و مقرون به صرفه طب مکمل برای بهبود سلامت سالمندان استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
18 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030702 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.