مقایسه اثر کپسول خوراکی آنغوزه با قرص خوراکی مترونیدازول بر بهبود علائم بالینی عفونت توسط تریکوموناس واژینالیس: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده

پیام:
چکیده:
مقدمه

واژینیت، یک اصطلاح کلی برای اختلالات واژن است که به علت عفونت، التهاب یا تغییر فلور طبیعی واژن به وجود میآید. تریکوموناس واژینالیس سومین علت شایع واژینیت است. اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد تریکومونایی گیاه آنغوزه در مطالعات آزمایشگاهی و درون تنی نشان داده شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر کپسول خوراکی آنغوزه با قرص خوراکی مترونیدازول بر بهبود علائم بالینی عفونت تریکوموناس واژینالیس انجام شد.

روش کار

این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1398 بر روی 70 زن غیرباردار مراجعه کرده به کلینیک های زنان بیمارستان های امام رضا (ع) و ام البنین (س) به علت علائم عفونت واژینال انجام شد. افراد در دو گروه آنغوزه و مترونیدازول قرار گرفتند. عفونت تریکوموناس واژینالیس به وسیله آزمایش اسمیر مرطوب تشخیص داده شد. کپسول خوراکی آنغوزه به مدت 7 شب برای گروه آنغوزه و قرص خوراکی مترونیدازول برای گروه دوم تجویز گردید. جهت گردآوری داده ها از فرم های مشاهده و مصاحبه استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های تی زوجی و مستقل، کای دو، من ویتنی، مک نمار و آزمون ویلکاکسون انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

در مطالعه حاضربهبود علائم بالینی در گروه آنغوزه 100% و در گروه قرص خوراکی مترونیدازول 40% بود (001/0p<). 14 نفر (0/40%) از افراد گروه قرص مترونیدازول عارضه دارویی داشتند که عمدتا شامل اختلالات گوارشی (3/54%) و تهوع (7/45%) بود، ولی در گروه کپسول آنغوزه هیچ کدام از واحدهای پژوهش عارضه دارویی نداشتند (001/0p<). همچنین در گروه قرص مترونیدازول 19 نفر (3/54%) و در گروه کپسول آنغوزه تمام 35 نفر (0/100%) به استفاده مجدد از دارو یا توصیه مصرف آن به اطرافیان پاسخ مثبت دادند (001/0p<).

نتیجه گیری

درصد بهبود علائم بالینی کپسول خوراکی آنغوزه نسبت به قرص خوراکی مترونیدازول بیشتر است. بنابراین در صورت مطالعات بیشتر، می توان آنغوزه را جایگزین مترونیدازول برای بهبود علائم بالینی عفونت تریکوموناس واژینالیس کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031068 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.