بررسی تاثیر پماد کتان بر ترمیم زخم سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

پیام:
چکیده:
مقدمه

در برش سزارین مانند هر عمل جراحی دیگر امکان تاخیر در ترمیم زخم وجود دارد. طبق مطالعات روغن کتان در ترمیم زخم موثر است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر پماد روغن کتان بر ترمیم زخم سزارین انجام شد.

روش کار

این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه سوکور در سال 1397 بر روی 120 زن سزارین شده در بیمارستان های آموزشی امام رضا (ع) و شهید هاشمی نژاد مشهد انجام شد. افراد با تخصیص تصادفی در سه گروه (پماد کتان، دارونما، کنترل) قرار گرفتند. در دو گروه پماد کتان و دارونما، پماد روی زخم سزارین به مدت 8 روز متوالی و 2 بار در روز و هر بار به اندازه یک بند انگشت استعمال شد. ترمیم زخم 24 ساعت بعد از عمل، روز 4 و 8 پس از سزارین به وسیله مقیاس ریدا سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 25) و آزمون کای اسکوئر و کروسکال والیس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

بر اساس نتایج آزمون های آماری، بین گروه کتان با دارونما و کتان با کنترل از نظر ترمیم زخم سزارین در روز های 4 و 8 پس از مداخله اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (001/0>p). همچنین در مقایسه درون گروهی، آزمون فریدمن نشان داد در هر سه گروه، تغییرات مقیاس ریدا در روزهای مختلف اختلاف معنی داری داشت (001/0>p).

نتیجه گیری

با توجه به کاهش نمره ریدا زخم سزارین پس از مداخله، روغن کتان به عنوان دارویی مناسب جهت ترمیم زخم سزارین به مادران توصیه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
64 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031069 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!