تعهد زناشویی و کیفیت ارتباط در زوجین بارور و نابارور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اهداف ناباروری یکی از مشکلات اساسی زندگی زناشویی است که پیامدهای روان شناختی بسیاری ازجمله ناتوانی در برقراری روابط باکیفیت بین زوجین و همچنین متزلزل کردن تعهد نسبت به زندگی زناشویی را می تواند دربر داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تعهد زناشویی و کیفیت ارتباط در زوجین بارور و نابارور در سال94 و 95 است. مواد و روش ها این مطالعه یک پژوهش تحلیلی از نوع کوهورت است و جامعه آماری این پژوهش تمام زوجینی هستند که در نیمه دوم سال 94 و نیمه اول سال 95 به بیمارستان فوق تخصصی صارم تهران مراجعه کرده اند. تعداد 200 نفر (96 نابارور، 104 بارور) به عنوان نمونه پژوهش به روش تصادفی انتخاب شدند و مقیاس های تعهد زناشویی و کیفیت ارتباط را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها بعد از مشخص شدن عادی بودن پراکندگی داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تی استودنت و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. یافته ها نتایج پژوهش حاکی از این بود که در هر دو گروه زوجین بارور و نابارور بین تعهد زناشویی و کیفیت ارتباط، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (به ترتیب r=0/27 و r=0/18 هر دو در سطح P<0/05)؛ اما این رابطه در زوجین بارور نسبت به زوجین نابارور قوی تر است (به ترتیب کیفیت ارتباط و تعهد زناشویی 0121>P و 0416>P). همچنین نتایج آزمون های تی و تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد کیفیت ارتباط و تعهد زناشویی در دو گروه زوجین بارور و نابارور تفاوت معناداری دارد (به ترتیب 0/0001>P و 0/002>P). نتیجه گیری با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت مسئله ناباروری از میزان تعهد زوجین نسبت به زندگی زناشویی می کاهد و در کیفیت برقراری روابط زوجین تاثیر منفی می گذارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
184 تا 197
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031139 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!