تاثیر مکمل یاری کوآنزیم Q10 بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

بخوبی مشخص شده که استرس اکسیداتیو در بیماری مولتیپل اسکلروزیس(MS) سبب آسیب غشا لیپیدی و تخریب بافت عصبی می شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر  هشت هفته مصرف مکمل  کوآنزیمQ10 بر شاخص های اکسیداتیو و آنتی اکسیداتیو در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود.

مواد و روش ها

 در این تحقیق نیمه تجربی30 زن داوطلب مبتلا به MS (میانگین سنی 9/1± 35/1سال، وزن 13/6±59/2کیلوگرم و مقیاس ناتوانی  0/6 ±3/2) به صورت تصادفی در 2 گروه مساوی دارونما و مکمل قرار گرفتند. آزمودنی ها روزانه 300 میلی گرم  مکمل کوآنزیم Q10 یا دارونما به صورت کپسول خوراکی به مدت دو ماه مصرف کردند. پیش و پس از دوره مکمل یاری، برای بررسی تغییرات آنزیم های سوپر اکساید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) ، میزان مالون دی آلدئید(MDA)   و کوآنزیم Q10  از همه آزمودنی ها در حالت ناشتا خون گیری به عمل آمد و شاخص ناتوانی(EDSS) همه آزمودنی ها اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس اندازه های مکرر در سطح معنی داری 05/0p< در نرم افزار SPSS نسخه 20 بررسی شدند.

یافته ها

شاخص سوپر اکساید دیسموتاز (p=0/001) و کوآنزیمQ10 (p=0/002) در مقایسه با گروه دارونما افزایش معنی داری داشت. اما در دیگر شاخص های تحقیق (GPX ,TAC ,MDA)  و شاخص ناتوانی حرکتی ((EDSS بین دو گروه تفاوت معنا داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری

به نظر مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر شاخص ناتوانی حرکتی و پراکسیداسیون لیپید در زنان مبتلا به MS تاثیر ندارد اما می تواند با افزایش سطوح Q10، SOD باعث بهبود ظرفیت آنتی اکسیدانی در این بیماران شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031164 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.